Privacybeleid:

Privacyreglement – vanramshorst consult
Versie: 20180502
1. Begripsbepalingen
In dit reglement wordt verstaan onder:
• De hulpverlener, Jeanet van Ramshorst handelend onder Vanramshorst consult, Kvk nummer:
58204113 te Houten. Bij Vanramshorst consult is Jeanet van Ramshorst de
verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens.
• De wet: de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG);
• Persoonsgegeven: elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon;
• Verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met
betrekking tot persoonsgegevens. Daaronder wordt in ieder geval verstaan het verzamelen,
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het
afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens;
• Bestand: elk samenhangend geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van
gegevens bij elkaar of gescheiden van elkaar wordt verzameld, dat volgens bepaalde criteria
toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen;
• Verantwoordelijke: degene die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Verantwoordelijke kan zijn een
natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een bestuursorgaan;
• Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt,
zonder aan zijn rechtstreekse gezag te zijn onderworpen;
• Betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;
• Derde: ieder ander dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon
die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om
persoonsgegevens te verwerken;

• Ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt;
• Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat persoonsgegevens over hem worden
verwerkt;
• Verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van
persoonsgegevens;
• Verzamelen van persoonsgegevens: het verkrijgen van persoonsgegevens.
2. Bereik
1. Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking
van persoonsgegevens. Het is eveneens van toepassing op de niet geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn
om daarin te worden opgenomen.
2. Dit reglement heeft betrekking op de verwerkingen van persoonsgegevens van voornamelijk
cliënten, maar kan ook van toepassing zijn op medewerkers.
3. Doel
1. Het doel van het verzamelen en het verwerken van persoonsgegevens is te beschikken over
de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden alsmede de
doeleinden zoals die staan omschreven in de dienstomschrijving van de hulpverlener en het
voeren van beleid en beheer in het kader van deze doeleinden.
2. De doeleinden waarvoor gegevens worden verzameld en verwerkt, staan uitdrukkelijk
omschreven in de dienstomschrijving die als bijlage is bijgevoegd.
4. Vertegenwoordiging betrokkene
1. Indien de betrokkene minderjarig is en de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt of
indien de betrokkene meerderjarig is en onder curatele is gesteld, dan wel er ten behoeve
van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is in de plaats van de toestemming van de
betrokkene de toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist. De toestemming
wordt schriftelijk vastgelegd. Indien de betrokkene een schriftelijke machtiging heeft
afgegeven terzake diens vertegenwoordiging jegens verwerker, dan is mede toestemming
door de schriftelijk gemachtigde vereist.
2. Een toestemming kan door de betrokkene, diens schriftelijk gemachtigde of zijn wettelijk
vertegenwoordiger te allen tijde worden ingetrokken.

5. Verantwoordelijkheid voor het beheer en aansprakelijkheid
1. De verantwoordelijke is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de verwerking en het
beheer van de gegevens; onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke wordt doorgaans
een beheerder belast met het feitelijke beheer van de persoonsgegevens, maar dit is niet verplicht
bij kleinschalige persoonsgegevensverwerking zoals bij de hulpverlener het geval is.
2. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische
maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen enig verlies of enige vorm van onrechtmatige
verwerking van gegevens.
3. De in lid 1 bedoelde verantwoordelijkheid en het in lid 2 bepaalde geldt onverminderd indien de
verwerking plaats vindt door een bewerker; dit wordt geregeld in een overeenkomst (of door middel
van een andere rechtshandeling) tussen bewerker en verantwoordelijke.
4. De verantwoordelijke is aansprakelijk voor de schade die of het nadeel dat wordt veroorzaakt door
het niet-nakomen van de voorschriften uit de wet of dit reglement. De bewerker is aansprakelijk
voor die schade of dat nadeel, voor zover die/dat is ontstaan door zijn handelen.
6. Rechtmatige verwerking
1. Persoonsgegevens worden op een transparante wijze en in overeenstemming met de wet en
dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
2. Persoonsgegevens worden alleen voor de in dit reglement bedoelde doeleinden verzameld
en worden niet verder verwerkt op een manier die onverenigbaar is met de doeleinden
waarvoor ze zijn verkregen.
3. Persoonsgegevens dienen – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of
vervolgens worden verwerkt – toereikend en ter zake dienend te zijn; er dienen niet meer
persoonsgegevens te worden verzameld of verwerkt dan voor het doel van de registratie
nodig is.
4. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien:
o de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst
waarbij betrokkene partij is (bijvoorbeeld de samenwerkingsovereenkomst met
betrokkene) of voor handelingen, op verzoek van betrokkene, die noodzakelijk zijn
voor het declareren van facturen bij de verzekeringsmaatschappij.
o de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting van de
verantwoordelijke na te komen;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is in verband met een vitaal belang van

betrokkene;
o de gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op een belang van de
verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van
degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat.
5. De registratie van het burgerservicenummer vindt alleen dan plaats wanneer daarvoor een
wettelijke basis bestaat en/of dat er door verantwoordelijke of verwerker een vorm van zorg
aan betrokkene wordt verleend. Vanramshorst consult registreert burgerservicenummer
alleen op facturen als betrokkene aangeeft deze te kunnen declareren bij de
verzekeringsmaatschappij.
6. Ieder die handelt onder het gezag van de verantwoordelijke of van de bewerker – en ook de
bewerker zelf – verwerkt alleen persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke,
behalve in geval van afwijkende wettelijke verplichtingen.
7. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep,
wettelijk voorschrift, of op basis van een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
7. Verwerking van persoonsgegevens
1. De verwerking vindt plaats door hulp- of dienstverleners in de maatschappelijke
dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de
betrokkene, dan wel beheer van de desbetreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk
is.
2. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
3. De verwerking geschiedt op verzoek van een verzekeraar voor zover dat noodzakelijk is voor
de beoordeling van het door de verzekeraar te verzekeren risico, dan wel voor zover dat
noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
4. Zonder toestemming van de cliënt kunnen ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander gegevens over de patiënt
worden verstrekt indien:
a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de
uitvoering van het onderzoek is voorzien in zodanige waarborgen, dat de persoonlijke
levenssfeer van de cliënt niet onevenredig wordt geschaad, of
b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in
redelijkheid niet kan worden verlangd en de hulpverlener zorg heeft gedragen dat de
gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen
redelijkerwijs wordt voorkomen. Verstrekking is pas mogelijk indien:
c. het onderzoek het algemeen belang dient;

d. het onderzoek niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd en
e. voor zover de betrokken cliënt tegen een verstrekking niet uitdrukkelijk bezwaar heeft
gemaakt.
5. Het verbod om bijzondere gegevens als bedoeld in artikel 8 te verwerken is niet van
toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van
persoonsgegevens over iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of
verzorging van de betrokkene.
8. Bijzondere persoonsgegevens
1. Er worden geen persoonsgegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras,
politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, het lidmaatschap van een vakvereniging of
van strafrechtelijke persoonsgegevens verwerkt, behalve in de gevallen waarin de wet
uitdrukkelijk bepaalt door wie, met welk doel en onder welke voorwaarden dergelijke
gegevens wel mogen worden verwerkt (artikelen 17 tot en met 22 van de wet).
2. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17
tot en met 22 van de wet, niet voor zover er sprake is van een uitzondering zoals bedoeld in
artikel 23 van de wet.
9. Gegevensverwerving
Gegevens verkregen bij betrokkene
1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de
verantwoordelijke de betrokkene vóór het moment van verkrijging mede:
• zijn identiteit;
• het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkene dat
doel al kent.
2. De verantwoordelijke verstrekt de betrokkene nadere informatie voor zover dat – gelet op de
aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij zijn verkregen of het gebruik dat ervan
wordt gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige
verwerking te waarborgen.
3. Bij verkrijging van gegevens buiten de betrokkene om deelt de verantwoordelijke de betrokkene
mede:
• zijn identiteit;
• de aard van de gegevens en het doel van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd;

Het moment waarop dat moet gebeuren is:
• het moment dat de verantwoordelijke de gegevens vastlegt of
• als de verantwoordelijke de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te
verstrekken: uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde
4. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat – gelet op de aard van de
gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt
gemaakt – nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te
waarborgen.
5. Het onder 3 bepaalde is niet van toepassing indien de daar bedoelde mededeling onmogelijk
blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst
van de gegevens vast.
6. Het onder 3 bepaalde is evenmin van toepassing indien de vastlegging of verstrekking bij of
krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op
diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift dat tot vastlegging of verstrekking van
de betreffende gegevens heeft geleid.
10. Recht op inzage
1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de verwerkte gegevens die op zijn persoon
betrekking hebben en mag hiervan een kopie ontvangen.
2. De verantwoordelijke deelt een ieder op diens verzoek – zo spoedig mogelijk maar uiterlijk
binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk mee of persoonsgegevens worden
verwerkt die hem betreffen.
3. Indien dat het geval is, verstrekt de verantwoordelijke de verzoeker desgewenst – zo spoedig
mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek – schriftelijk een volledig
overzicht daarvan met informatie over het doel of de doelen van de gegevensverwerking, de
gegevens of categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers of
categorieën van ontvangers van de gegevens alsmede de herkomst van de gegevens.
4. Indien een gewichtig belang van de verzoeker dit eist, voldoet de verantwoordelijke aan het
verzoek in een andere dan de schriftelijke vorm die aan dat belang is aangepast.
5. De verantwoordelijke kan weigeren aan een verzoek te voldoen indien en voor zover dit
noodzakelijk is in verband met:
• de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
• de bescherming van de betrokkene of van de rechten en vrijheden van anderen.

11. Verstrekking van persoonsgegevens
1. Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na
toestemming van betrokkene of diens vertegenwoordiger, behoudens een daartoe strekkend
wettelijk voorschrift of de noodtoestand.
2. Indien verantwoordelijke zonder toestemming van betrokkene of diens wettelijk
vertegenwoordiger persoonsgegevens aan derden verstrekt, stelt verantwoordelijk betrokkene
of diens wettelijk vertegenwoordiger daarvan onverwijld in kennis, tenzij dit gevaar oplevert
voor personen en of zaken.
12. Recht op correctie, aanvulling, verwijdering
1. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene gaat de verantwoordelijke over tot verbetering,
aanvulling, verwijdering en/of afscherming (het vergeetrecht) van de over de verzoeker
verwerkte persoonsgegevens, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel
van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend zijn of meer omvatten dan voor het doel van
de registratie nodig is, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.
Het verzoek van betrokkene bevat de aan te brengen wijzigingen.
2. De verantwoordelijke deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken
na ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of
niet geheel wil voldoen, motiveert hij dat. Verzoeker heeft in dit verband de mogelijkheid zich te
wenden tot de klachtencommissie van de verantwoordelijke.
3. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling,
verwijdering en/of afscherming binnen 14 werkdagen, en wanneer dit redelijkerwijs niet
mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.
13. Bewaren van gegevens
1. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de
betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij
worden verzameld of vervolgens worden bewerkt.
2. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven.
3. De bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens is in beginsel vijftien jaren, te rekenen
vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van
een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit.
4. Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de
realisatie van de doelen waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij ze
uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
Indien de desbetreffende gegevens zodanig zijn bewerkt dat herleiding tot individuele personen
onmogelijk is, kunnen zij in geanonimiseerde vorm bewaard blijven.

5. Indien de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of de betrokkene een verzoek
doet tot verwijdering vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende
medische gegevens binnen een termijn van drie maanden verwijderd.
7. Verwijdering blijft echter achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat
• het bewaren van groot belang is voor een ander dan de betrokkene;
• het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of
• indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.
14. Melding van verwerking van gegevens
1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie
van een doel of samenhangende doelen bestemd is, wordt aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens, voordat met de verwerking wordt begonnen.
2. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de realisatie van een doel of
samenhangende doelen is bestemd, wordt aangemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand
onderzoek. Voorafgaand onderzoek vindt plaats indien de verantwoordelijke:
• van plan is een persoonsidentificatienummer te verwerken voor een ander doel dan waarvoor het
bestemd is en om daardoor gegevens in verband te kunnen brengen met gegevens die worden
verwerkt door een andere verantwoordelijke;
• van plan is gegevens op grond van eigen waarneming vast te leggen, zonder de verantwoordelijke
daarvan op de hoogte te stellen;
• van plan is strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag te
verwerken ten behoeve van derden.
3. In de melding staan aangegeven:
• de naam en het adres van de verantwoordelijke;
• het doel of de doelen van de verwerking;
• een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de (categorieën van) gegevens die
daarop betrekking hebben;
• de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt.
4. Klachten regeling
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij

zich richten tot:
• de verantwoordelijke;het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan voor
onafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend
orhgaan waarbij de therpaeut zich heeft aangesloten;
• de rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
• het College Bescherming Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen en te adviseren
in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.
16. Wijzigingen inwerkingtreding en afschrift
1. Wijzigingen in dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen in
het reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
2. Dit reglement treedt in werking per 25 mei 2018
3. Dit reglement is bij de verantwoordelijke in te zien. Desgewenst kan tegen kostprijs een afschrift
van dit reglement worden verkregen.
17. Onvoorzien
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van
het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

Privacy policy website
Versie: 20180502
De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.vanramshorstconsult.nl
bezoekt.

1. Beheer
De website www.vanramshorstconsult.nl staat onder beheer van www.neostrada.nl de
contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.
2. Gegevens van bezoekers
a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan
www.vanramshorstconsult.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De
gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
b. Neostrada zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
3. Cookies
a. Neostrada maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde
pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door
een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In
zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de
bezoeker. Daardoor kan Neostrada de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter
van dienst zijn, door bijvoorbeeld na te gaan welke domeinnamen de bezoeker
gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde
informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
b. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij
kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies
toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden
ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige
websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte
moderne browsers geboden.
c. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de
browser.
d. Neostrada maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van
Neostrada zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken
en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
e. Neostrada maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van
individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt
tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Neostrada de
contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze
Privacy Policy.
5. Disclaimer
Neostrada is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker
daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is
daarvoor afdoende.
6. Bestellingen
De Privacy Policy geldt (ook) voor iedereen die een bestelling plaatst bij Neostrada
7. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Neostrada kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende
doeleinden gebruiken:
a. Het verwerken van de bestelling.
b. Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals,
maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
c. Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid et
cetera, waarvan Neostrada denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle
website voor de klant.
d. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Neostrada zijn verstrekt zullen nooit aan derden
worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk
bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
8. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Neostrada verstrekt, worden in een beveiligde omgeving
opgeslagen.
9. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen.
Neostrada kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Neostrada
voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden
verlangd.