Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Definities
Opdrachtnemer is Van Ramshorstconsult welke gebruiker is van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgever is diegene waarmee zij een overeenkomst aangaat dan wel aan wie een aanbieding
wordt gedaan.
Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden,
opdrachten en overeenkomsten tussen Van Ramshorstconsult en opdrachtgevers.
Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden uitsluitend wanneer deze door Van
Ramshorstconsult zijn aanvaard, met schriftelijke bevestiging.
2. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met Van
Ramshorstconsult, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
toepassing. Van Ramshorstconsult en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
zoveel mogelijk naar de geest van de oorspronkelijke bepaling wordt gehandeld.
4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld
is dan dient deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en de tussen
partijen geldende overeenkomst.
Artikel 3 Offertes
 De door Van Ramshorstconsult gemaakte offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij een
termijn van aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het betreffende aanbod in de
tussentijd niet meer beschikbaar is.
 De prijzen in de genoemde offertes zijn, voor zover BTW van toepassing is, exclusief BTW.
 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 Van Ramshorstconsult kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de
opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een deel van) de inhoud van de offerte een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 4 Uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden en het betrekken van derden daarbij
1. Van Ramshorstconsult zal de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht,
deskundigheid en vermogen.
2. Van Ramshorstconsult heeft het recht delen van het werk door derden te laten uitvoeren indien
dit gewenst is.

3. Van Ramshorstconsult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden
worden verricht voorzover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.
4. Van Ramshorstconsult is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van
Ramshorstconsult is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van Ramshorstconsult kenbaar behoorde te
zijn.
5. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten blijkt dat, voor een behoorlijke
uitvoering daarvan, het noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen dan zullen
partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
Artikel 5 Afzegging afspraak
1. Bij verhindering dient de opdrachtgever 24 uur van tevoren te annuleren. Bij gebreke hiervan
wordt de betreffende dienstverlening in rekening gebracht.
2. Voor specifieke diensten zullen afzonderlijke afspraken worden gemaakt.
Artikel 6 Beëindiging van overeenkomst
1. Opzegging
1. De opdrachtgever kan de overeenkomst, voor bepaalde en onbepaalde tijd, beëindigen door
middel van schriftelijke opzegging met in achtneming van een opzegtermijn van een week.
2. Van Ramshorstconsult kan de overeenkomst tussentijds beëindigen als daar gewichtige redenen
voor zijn zoals ziekte of doorverwijzing naar een specialistischer vorm van hulpverlening. Hierbij
geldt een opzegtermijn van een maand waarvan in onderling overleg kan worden afgeweken. Deze
opzegtermijn van een maand geldt niet indien er dringende redenen zijn waardoor Van
Ramshorstconsult in alle redelijkheid niet meer gehouden kan worden aan uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden. Dringende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn gevaarlijk of
ontoelaatbaar gedrag van opdrachtgever.
3. Van Ramshorstconsult kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen zonder gewichtige
reden door middel van opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
2. De overeenkomst eindigt direct bij:
1. overlijden van opdrachtgever of -nemer;
2. faillissement of bij verlening van surséance van betaling van Van Ramshorstconsult
Artikel 7
Tarieven
1. Van Ramshorstconsult kan gedurende de looptijd van de overeenkomst jaarlijks een
tariefsverhoging doorvoeren .
2. Van Ramshorstconsult zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk
kenbaar maken. Van Ramshorstconsult zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging
zal ingaan vermelden.
Artikel 8 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient direct per pin te geschieden tenzij om dringende redenen anders overeengekomen.
Betaling in ieder geval binnen twee weken na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Na de vervaldatum is de opdrachtgever in verzuim en heeft Van Ramshorstconsult het recht de
wettelijke rente en 15% incassokosten met een minimum van € 25,00 te berekenen.
3. Indien de betaling langer dan 1 maand achterwege blijft, kan Van Ramshorstconsult de uitvoering
van de overeengekomen diensten opschorten totdat betaling is gedaan.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn
de vorderingen van Van Ramshorstconsult op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Van Ramshorstconsult heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6. Opdrachtgever blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur. Ook indien
betaling via een derde uitblijft.
Artikel 9 Klachten/geschillen
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen twee maanden
schriftelijk te worden gemeld aan Van Ramshorstconsult. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk
omschreven te worden zodat Van Ramshorstconsult in staat is adequaat te reageren.
2. Indien een klacht gegrond is zal Van Ramshorstconsult de werkzaamheden alsnog verrichten
indien en voor zover dit nog zinvol is. Indien nakoming niet meer zinvol is dan zal Van
Ramshorstconsult zorgen voor terugbetaling van een eventueel onverschuldigd geworden betaling.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Voor elke door Van Ramshorstconsult aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een
inspanningsverplichting. Van Ramshorstconsult kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet
behaalde resultaten. Opdrachtgever blijft ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gedragskeuzes
naar aanleiding van de hulpverlening.
2. Indien Van Ramshorstconsult aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid
beperkt tot maximaal het declaratiebedrag per betalingsperiode.
4. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving
van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en
gevolgschade.
5. Van Ramshorstconsult is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van noodzakelijke
gepaste maatregelen bij overschrijding van onacceptabele en/of gevaar opleverende gedragingen
van de opdrachtgever.
Artikel 11 Schade veroorzaakt door opdrachtgever
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade door hem/haar veroorzaakt aan Van
Ramshorstconsult en derden welke betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst.
Artikel 12 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien,
waarop Van Ramshorstconsult geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Van Ramshorstconsult
niet in staat is de verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder
begrepen.
3. Van Ramshorstconsult heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Van Ramshorstconsult zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen

gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.
5. Voorzover Van Ramshorstconsult ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk
zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van
Ramshorstconsult gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te
declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke
opdracht.
Artikel 13 Geheimhouding en AVG
1. Van Ramshorstconsult verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie rondom
uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Van Ramshorstconsult
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en Van Ramshorstconsult zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan
wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Van
Ramshorstconsult niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij
niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Van Ramshorstconsult zet zich in om zich in alle opzichten te houden aan de richtlijnen Algemene
Verordening Gegevensbescherming
Artikel 14 Toepasselijk recht
Op elke opdracht tussen Van Ramshorstconsult en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing; ook indien opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.